-------ψηφιακές συλλογές--------
 


Εκδόσεις

Ιωάννης Δ. Βακιρτζής, Ιστορία της Ηγεμονίας Σάμου, 1834-1912, Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Σάμου, Σάμος 1912 Περισσότερα...
Ο τύπος στη Σάμο. Αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας, 19ος-20ός αιώνας, Πρακτικά συνεδρίου, Σάμος 9-10 Νοεμβρίου 2001, Σάμος 2003. Περισσότερα...
Τοπική Ιστορία και αρχεία. Πρακτικά διημέρου. Σάμος, 26-27 Απριλίου 1991, Ιστορικό Αρχείο Σάμου, Σάμος 1992
Η πόλη της Σάμου, Φυσιογνωμία και εξέλιξη. Πρακτικά συνεδρίου, Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Σάμου, Αθήνα 1998

Δημοσιεύσεις προσωπικού των Γ.Α.Κ. Σάμου

Το προσωπικό των Γ.Α.Κ. Σάμου, στην προσπάθειά του να συμβάλει στην ανάπτυξη των σαμιακών σπουδών και να ενημερώσει καλύτερα την τοπική κοινωνία για το ρόλο των αρχείων, εκτός από την οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων, δημοσιεύει άρθρα και μελέτες στον τοπικό τύπο, σε επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικά έργα, αξιοποιώντας το αρχειακό υλικό που απόκειται στα Γ. Α. Κ.

Α. Αυτοτελές έργο
Χρίστος Λάνδρος, Η μετεπαναστατική Σάμος σε υποτέλεια. Το πρώτο πρωτόκολλο αλληλογραφίας της Ηγεμονίας, 1834-1835, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Ν. Δημητρίου", Αθήνα 2001

Περιεχόμενα...

Β. Άρθρα σε περιοδικά και συλλογικά έργα

Χρίστος Λάνδρος

"Η εκπαίδευση στη Σάμο κατά την καποδιστριακή περίοδο 1828-1830. Η κρίση του 1829", Πρακτικά του συνεδρίου Ο Γ. Κλεάνθης και η εποχή του, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου, Σάμος 1991, σ. 171-190
"Ονομαστικός κατάλογος των εν Σάμω ιερέων, ιερομονάχων και μοναχών. Μια απογραφή των κληρικών της Σάμου το 1830", Αντιπελάργηση, Τιμητικός τόμος για τον Νικόλαο Δημητρίου, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου 'Νικόλαος Δημητρίου' (ΠΙΣΝΔ) , Αθήνα 1992, σ. 375-448
"70 χρόνια νοσταλγία", Αφιέρωμα στη Μικρασιατική Καταστροφή και στους πρόσφυγες στη Σάμο με προφορικές μαρτυρίες, περ. Απόπλους, τ. 9 (1992)
"ΓΑΚ Αρχεία Νομού Σάμου: Περιεχόμενα", Επετηρίδα των ΓΑΚ των ετών 1991 -1992, Αθήνα 1993, τ. 24, σ. 182-196
"Έντυπα φυλλάδια του Ιστορικού Αρχείου Σάμου",περ. Σαμιακές Μελέτες, τόμος πρώτος, 1993-1994, ΠΙΣΝΔ, Αθήνα 1994, σ. 193-222
"Επαναστατικά κινήματα και εθνική ιδεολογία στην ηγεμονία της Σάμου", εφ. Σαμιακόν Βήμα, 1996
"Η μετατροπή των Επανορθωτικών Φυλακών σε κτίριο του Αρχείου Σάμου", περ. Απόπλους τ. 17 (1997)
"Από την Ηγεμονία στην ΄Ενωση. Η Σάμος στη διάρκεια του ηγεμονικού καθεστώτος και στα πρώτα χρόνια μετά την ενσωμάτωση". περ. Επτά Ημέρες της εφ. Η Καθημερινή, 9-8-1998
"Συλλογές σαμιακών εγγράφων: φάκελος Α1 1822-1828, Επετηρίδα των ΓΑΚ των ετών 1993 -1996, Αθήνα 1997, τ. 31, σ. 237-280
"Αρχείον Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου Σάμου 1834-1912", Επετηρίδα των ΓΑΚ των ετών 1993 -1996, Αθήνα 1997, τ. 31, σ. 203-236
"Τα κοινοτικά αρχεία της Ηγεμονίας Σάμου (1834 - 1912) Πρακτικά Συνεδρίου Αρχειονομίας, Περιφερειακά Αρχεία: Θεσμός, Λειτουργία και Προοπτικές, ΓΑΚ Αρχεία Νομού Λακωνίας, Σπάρτη 1997, σ. 123-131
"Χρονολόγιο Αλέξη Σεβαστάκη" και "Σχεδίασμα εργογραφίας Αλέξη Σεβαστάκη", περ. Μανδραγόρας, τ. 20-21/1999.
"Σαμιακό χρονολόγιο του 20ού αιώνα", περ. Επιπλέον εφημ. Χαραυγή, Σάμος 1999
14. "Συλλογές σαμιακών εγγράφων. Φάκελος Ε. 1812-1911. Αναλυτικός κατάλογος",περ. Σαμιακές Μελέτες, τ. 4ος, ΠΙΣΝΔ, Αθήνα 2000, σ. 279-345
"Αλέξης Σεβαστάκης", περ. Σαμιακές Μελέτες, τ. 4ος , ΠΙΣΝΔ, Αθήνα 2000, σ. 8-17
"Εργογραφία Αλέξη Σεβαστάκη" στον τόμο Πολιορκίες, Αθήνα 2000.
"20ός αιώνας. Σάμος και μετανάστευση", περ. Επιπλέον της εφημερίδας Χαραυγή, Σάμος 2001 (φ. 15-9-2001)
"Το λαθρεμπόριο καπνού στη Σάμο και η εταιρία του οθωμανικού μονοπωλίου Regie (1880-1895)", Η Σάμος στα νεότερα χρόνια (17ος - 20ός αιώνας), Αδελφότητα Σαμίων Αθηνών, Αθήνα 2002, σ. 111-128
"Μοναστηριακές απογραφές της Σάμου τον 19ο αιώνα", περ. Σαμιακές Μελέτες τ. 5ος, ΠΙΣΝΔ, Αθήνα 2002, σ. 125-154
"Αρχείο Ιωάννη Βακιρτζή", "Η φυσιογνωμία της σαμιακής ηγεμονίας και η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα", περ. Απόπλους τ. 26 - 27 (2002)

Αγγέλα Χατζημιχάλη

"Εκκλησιαστικοί ρητορικοί λόγοι", Πρακτικά του συνεδρίου Ο Γ. Κλεάνθης και η εποχή του, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου, Σάμος 1991, σ. 209-212
"Οι Αλυκές της Σάμου, περ. Απόπλους τ. 10-11 (1993)
"Χρονολόγιο Κατοχής 1941-1944", περ. Απόπλους τ. 14 - 16 (1995)
"Συλλογές σαμιακών εγγράφων: φάκελοι Α2 (1824 - 1825), Α3 (1829 - 1830)", Επετηρίδα των ΓΑΚ των ετών 1993 -1996, Αθήνα 1997, τ. 31, σ. 281-308
"Ο Αλέξης Σεβαστάκης και η 'Δημοκρατική', περ. Μανδραγόρας τ. 20-21 (1999)
"20ός αι. Σάμος και εξηλεκτρισμός", περ. Επιπλέον της εφημερίδας Χαραυγή, 13-10-2001
"Η κατάληξη της κρίσης του 1849 στη Σάμο. Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή του 1850. Έργο και αρμοδιότητες, Η Σάμος στα νεότερα χρόνια (17ος - 20ός αι), Αδελφότητα Σαμίων Αθηνών, Αθήνα 2002, σ. 249-260


UNESCO Archives Portal